އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުން ނަންތަކެއް މަޖިލީހުން އުނިކުރި، ހަގީގީ ލިސްޓު ނެރޭނަން: ފައްޔާޒު

ފައްޔާޒު އުޅެނީ ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރަން، އެމަނިކުފާނުގެ ކުޅަދާނަކަމުން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އިންތި

ބޮންޑޭގެ "ކުނަމެހި" ވާހަކައަށް ފައްޔާޒްގެ ރައްދު: ބަޣާވާތަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު ބަޔަކު މިހާރު އެބަފެނޭ!

އިންތި، ފައްޔާޒަށް: ސަރުކާރުގައި ތިޔަ ތިބެވެނީ ޕާޓީ ހިންގިފައިވާތީ، ވަޒީރުކަމުގައި ތިޔަ ހުންނެވީ އެހެންވެ

1

ފައްޔާޒު އެދުނީ ތުހުމަތުތައް ސާބިތުކޮށްދޭން، އިންތިއަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ނުދެވުނު!

1

ފައްޔާޒް, އިންތިއަށް: ޕާޓީ ހިންގަން ތިބެ، 16 އަހަރުން ނުކުރެވުނު ކަމެއް ވަކި ދެން ކުރެވޭނެތޯ؟

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށްފަހު ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އަންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ ބޮޑުތަނުން އިންތި ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ހަސަން

ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ނަޝީދު ޕާޓީން ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އިންތިގެ ޓީމުން މޮޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒަށް ފުރައްސާރަކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިންތިއަކީ މީހުން ގޮވައިގެން އުޅުމުގެ ހުނަރު ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން، ފައްޔާޒަކީ ގާބިލު ހިންގުންތެރިއެއް: އަނދުން ހުސައިން

2