އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ ބޮޑުތަނުން އިންތި ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ހަސަން

ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ނަޝީދު ޕާޓީން ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އިންތިގެ ޓީމުން މޮޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒަށް ފުރައްސާރަކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިންތިއަކީ މީހުން ގޮވައިގެން އުޅުމުގެ ހުނަރު ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން، ފައްޔާޒަކީ ގާބިލު ހިންގުންތެރިއެއް: އަނދުން ހުސައިން

އެމްޑީޕީއަކީ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަން ގޮތަށް ހިންގާ ޕާޓީއަކަށް ވާކަށް މެމްބަރުން ނޭދޭ: ވައްޑެ

ފައްޔާޒާއި ގާސިމާ ބައްދަލުކުރުމުން އިންތިގެ ޓީމު ރަތަށް، ޖޭޕީން ބުނަނީ ޕާޓީއެއްގެ އިންތިހާބާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް

އެމްޑީޕީއަކީ ނަފުރަތުގެ ރަމްޒަކަށް ހަދަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފައްޔާޒް

ގަޕޯ، އިންތިއަށް: ޗެއާޕާސަންއަކަށް ޕަޕަޓެއް ލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން!

އިންތިއަށް "ފަހިވާ ގޮތަށް" ޝަކުވާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ފައްޔާޒްގެ ޓީމުން އިސްތިއުނާފަށް

އިންތިއަށް ތާއީދުކުރާތީ، ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކާފައިވޭ: އެމްޑީޕީ

1

މީހަކަށް ވަޒީފާއެއްދޭން އެދި އިންތި ފޮނުވި މެސެޖްތަކެއް އާންމުވެއްޖެ

4