އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އަސްލު "ބްރޯ" އަކީ ކާކުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ: ފައްޔާޒު

ނުފޫޒުގެ ވާހަކަތަކާއެކު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ

ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ މެދު ގޮތެެއް ނިންމަން ގައުމީ މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

ފައްޔާޒުގެ ކެމްޕޭން ޓީމަށް ހުޅުމީދޫންވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ކެމްޕޭނަށް ފައްޔާޒާއި އިންތި އައްޑޫގައި

ފައްޔާޒުގެ ޓީމުން އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ވައްޑޭ

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް "ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު" އާއި "ހިންގާލަން" ގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައަކަށް!

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރާތީ، އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ތުންފުހި ކަމަށް ހަދައިފި!

ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަހާސް މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ފައްޔާޒު ޗެއާޕާސަންކަމުގެ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޗެއާޕާސަންގެ ކަމަށް އިންތި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައި، ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

5