ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

މިހާރު ފެންނަނީ ރައީސަށް ކެމްޕޭންކުރާ މީހުންނާ ދިމާކޮށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ މަންޒަރު: ނާޝިޒް

ހިސާންގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ނަޝީދަށް، މާބޮޑަށް ރިއެކްޓް ކުރީމާ ވެރިކަން ވެއްޓޭ!

އުނދަގުލާއެކުވެސް ޖޭއެސްސީން މަސަތްކަތް ކުރަނީ އަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރަކު ހޯދައިދޭން: ހިސާން

ޗާގޯސް މައްސަލަ ސިޔާސީކޮށް ހަގީގަތް އޮޅުވާލާތީ ހިސާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުން: ހިސާން

ހިސާން، އިސް ގާޒީ ޝަކީލާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ހިސާނާއި ރިފްއަތު، ޔާމީން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އިންތިއަށް ތާއީދުނުކުރާ އެންމެންނަށް ވަގަށް ގޮވުމަކުން އެމްޑީޕީއަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ: ހިސާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސަކަށް ރޮޒޭ އަށްވުރެ ގާބިލު ބޭފުޅަކު ނެތް: ހިސާން

ހިސާންވެސް ފައްޔާޒާ އެކު "ހިންގާލަން" ނުކުންނަވައިފި

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

« 1