Close
One Photos - 9yvrhIoWxJiDfBXXLO3bI79q3.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - VBAAizOlISKt2x4NefaRxpLG1.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - katDjtlL9y03TYmENFgiHCAjZ.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 5sXzB4xd9fXLQX58gepQ6Znwd.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - LQAS0AljJpGclmRSATrI83v7H.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - XTsUwuXyB8SdfD7mtaQICEOTT.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - G1f40GpvMd11mIh0glziSpG43.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - lFwcVFT8V9T1XbqaHgs9atYcU.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - mqcHtxJB0PzvA2R2YCMunFIs9.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - cemk96ZX0PAy0ShcCUqVGlc3I.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - EbF2530OPoIlf4ctiUygLUx6H.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - l7zaopg15evuKYw2NyNUi04Xi.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - i68WhIv0ptJyFfQVEDvjka3Iv.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - scphcH7mmiBXSKbRBBVdyRn4Y.JPG
31 ޖެނުއަރީ 2023، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ "ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމް"އާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު