One Photos - Nnuhp9n6Wkd1Pa9SBdhJ5Trdh.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - ooVqu0s5ffKdRQfFzKq8UFlIZ.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 74EfqnGMlEGQ66At2w8cdQPmx.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - WjrwvqEJdN6Yr0KGbK3uhGvf8.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ.މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބޫ މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ.މުލަކު ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހް --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 4lbQNEcc7ezLDjtxNmno1KG88.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ.މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބޫ މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ.މުލަކު ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހް --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - jhh2AP9Ntr73TH3Vv8W5vszVf.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - dFbSZJTymjOKToFtzhqhTBUSn.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - NkGuD5EWqDIgECVNv2KNwBqTP.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - ttaYKqMMP4e9BlfKu7yTVZQ6x.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 6tkSpof0QZ80nbAJSOw85Fmta.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - K3J4gRqVf2x5NKhAm5CwKwQ1Q.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - Sic2Z0fUcB3BCeG4jRwlYy5wX.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - trLiDt8dg7WS5mHztx6Kx0Y29.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 4x67Fb0xWM2qXqzwgif5Iq9yy.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - XNJUrJeJUFiYDkUfhyFrrgcWv.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަރު އަލީ --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - EJIvxQON5kyxHebzG6WFmqkIE.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - qwXclff3osGqLQ2ebpaoWpON9.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް
One Photos - 9GlcmlK6Lhf6wYFLuuU64PE6u.JPG
15 ޖުލައި 2023: މ. މުލަކު، ‏ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރަައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މުލަކު ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން --- ފޮޓޯ/ އިބޫ ކެމްޕެއިން ޓީމް