Close

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ނަފުރަތުގެ ބިލުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ: ޑީއެންއޭ

ނަފުރަތުގެ ބިލް އަނބުރާ ގެންދަން 101 އިލްމުވެރިއަކު ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ނަފްރަތުގެ ބިލުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި، ލަފާތައް ހޯމަ ދުވަހު ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ދީނާ ދެކޮޅު އަމަލުތަކަކީ ކުށެއްކަން ތަފުސީލުކުރަން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ހިސާން އިތުރު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަނީ

ނަފުރަތުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޕީޖީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށްފަހު ހަފުތާއެއް ތެރޭ ކޮމެޓީން ފާސްކުރަނީ

ހިސާނުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: އަދާލަތު

ލާދީނީ ކިޔުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަނދިރި ދައުލަތް އެކްޓިވް ވޭ: މެންބަރު ޝިފާއު

މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ކުށަކަށް ހަދަން ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: ސަނީފް

މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހެޅުމަކީ ގައިރުދީނަށް މަގުފަހިކުރުންކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހިސާން

ހިސާނުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ސިޔާމަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ސިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ދަނީ އޮޅުވާލަމުން، ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޑީއޭ

3