ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ލާދީނީ ކިޔުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަނދިރި ދައުލަތް އެކްޓިވް ވޭ: މެންބަރު ޝިފާއު

މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ކުށަކަށް ހަދަން ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: ސަނީފް

މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހެޅުމަކީ ގައިރުދީނަށް މަގުފަހިކުރުންކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހިސާން

ހިސާނުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ސިޔާމަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ސިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ދަނީ އޮޅުވާލަމުން، ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޑީއޭ

ނަފުރަތުގެ އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ބިލު ފާސްކުރާނީ ގާސިމުގެ ވޯޓާ ނުލައި: ބޮންޑޭ

ލާދީނީ ގޮވުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއީ ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަދައްކަން ހުޅުވާލެވޭ ގާނޫނީ ދޮރެއް: ޖޭޕީ

1

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ މީހަކާ ދިމާލަށް ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެ: އަލީ ހުސެއިން

ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމުން އަދަބުދޭން ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ދީން ނިކަމެތިކުރަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: އަލީ ޒާހިރު

3

މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

3