Close

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ހިސާން، އިސް ގާޒީ ޝަކީލާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ހިސާނާއި ރިފްއަތު، ޔާމީން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އިންތިއަށް ތާއީދުނުކުރާ އެންމެންނަށް ވަގަށް ގޮވުމަކުން އެމްޑީޕީއަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ: ހިސާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސަކަށް ރޮޒޭ އަށްވުރެ ގާބިލު ބޭފުޅަކު ނެތް: ހިސާން

ހިސާންވެސް ފައްޔާޒާ އެކު "ހިންގާލަން" ނުކުންނަވައިފި

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލީ ނަދީމާއި އިސްމާއިލް ޝަފީއު އައްޔަނުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ނަފުރަތުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިފި

ނަފުރަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މަރަން ގޮވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން ހިސާން ދިފާއުއެއް ނުކުރި: އީވާ

ކޮމިޓީން ނަފުރަތުގެ ބިލު ނިންމާފައި ވަނީ ސަރުކާރާއި އެޗްއާރުސީއެމްގެ އިސްލާހުތަކާ ދެކޮޅަށް: އިސްމާއީލް

« 1