ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލީ ނަދީމާއި އިސްމާއިލް ޝަފީއު އައްޔަނުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ނަފުރަތުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިފި

ނަފުރަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މަރަން ގޮވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން ހިސާން ދިފާއުއެއް ނުކުރި: އީވާ

ކޮމިޓީން ނަފުރަތުގެ ބިލު ނިންމާފައި ވަނީ ސަރުކާރާއި އެޗްއާރުސީއެމްގެ އިސްލާހުތަކާ ދެކޮޅަށް: އިސްމާއީލް

ނަފުރަތުގެ ބިލުން އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތި ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ: އިދިކޮޅު

ނަފްރަތުގެ ބިލާ އެމްއާރްއެމްވެސް ދެކޮޅު

ފާޅުގައި މުރުތައްދު ނުވާ މުސްލިމަކަށް ކާފަރެކޭ ނުކިޔޭ ގޮތަށް ހިމަނައި ނަފްރަތުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނަފްރަތުގެ ބިލަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް ފޮނުވައިފި

މެންބަރު ސިޔާމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

« 1