މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ގޯތިތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން: ރައީސް

ސިޔާމަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ, ދެވަނަ ދައުރުގައި ޓޫރިޒަމުން ފެންނާނީ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ކަމަށް

ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާނެ އިތުރުކަމެއް ނެތް، އަންނަ ދައުރު ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ތަރައްގީވެފައިވާ ރާއްޖެއެއް: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހަކީ ޓެސްޓުކޮށް، ފާސްވެފައި ހުރި ވެރިއެއް: ސިޔާމް

ދިވެހިން ދުވަންވީ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭ ވެރިއެއްގެ ފަހަތުން: ސިޔާމް

ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަކޮށްލަން ކެރޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނޭ: ސިޔާމް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން، ދެވަނަ ދައުރެއް ހައްގު: ސިޔާމް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓަށް ވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ސިޔާމް

ސިޔާމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވައިފި

ސިންގަޕޫރުން ސިޔާމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަން: ސިޔާމް

އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ލާދީނީ ފިކުރެ ނެތިގެން ދިއުމުން ރައްޔިތުން އުފާކުރޭ: ސިޔާމް

1
3