މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

އެމްޑީއޭގެ ނިންމުމަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ނިންމި މުހިންމު ނިންމުމެއް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ނިންމީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް: ސިޔާމް

ޖޭޕީން ވެސް ވަނީ ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި، މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރިއަށް: އެމްޑީއޭ

ކޯލިޝަން ހަދާނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް، ސިޔާމަކީ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް: އެމްޑީއޭ

އެމްޑީއޭއާއި ޕީޕީއެމަކީ ވަކިނުވެވޭހާ ގާތް ދެ ޕާޓީ، ކޯލިޝަން ހެދޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ޕީޕީއެމް

ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ޕީޕީއެމުން އެމްޑީއޭއަށް ދައުވަތު ދީފި

ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސިޔާމް އަދި ރައީސްގެ ޓީމުން މާދަމާ މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ސިޔާމް ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި، ކުރިއަށްދާނީ ކޯލިޝަނަކާއެކު!

ހިލްޓަންއަށް ދެ ހަފުތާ ތެރޭ ފައިސާ ދައްކަން ސަން ޓްރެވެލަށް ހުކުމްކޮށްފި

އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުން ރައްޔިތުން ދިފާއުކުރަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސިޔާމް

ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން އިސްލާމް ދީނާ ދުރުކުރުމަށް ބަޔަކު ހިންގާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: ސިޔާމް

އާމްދަނީ ކުޑަކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން، ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ފައިސާ އިސްރާފުކުރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: ސިޔާމް

5