މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

ކެންޑިޑޭޓުން ތަފާތު ވައުދުތައް ވާނެ، ނަމަވެސް މާޒީއާ މިނެކިރާލަންވާނެ: ރައީސް

މައުރޫފު، މުއިއްޒަށް: އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތި، އެހެން މީހަކު ބުނާ ބަސް އިއްވަން ނ. އަތޮޅަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތި!

1

ޓީ ވިތް އިބޫ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތަކު ހަވީރު ސައެއް ބާއްވަނީ

ފޮޓޯ: ރައީސް އިބޫގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ނ. ވެލިދޫ ޖަލްސާ

ރައީސްގެ ވައުދުތައް ލަންދޫއަށް: އަމިއްލަ ގޯތީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ގާއިމުކުރުމާއި އެކު އިތުރު މަޝްރޫއުތަކެއް!

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަޖުރިބައެއް ނެތް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުންފުންޏެއް ހިންގަންވެސް ނޭނގޭނެ؛ ސިޔާމު

ދެވަނަ ބުރަކަށް އެމްޑީޕީ ނުދާނެ, އެ ބުރުގައި އެމްޑީޕީން އަރަން ޖެހޭނީ އިލްޔާސްގެ ފަހަތަށް: ނަޝީދު

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއެކު ހޮޅުމީދޫ ތަރައްގީކޮށް، މީހުން އާބާދުކުރާނަން: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހަށް ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް ލޯނު ލިބޭނެ: ސިޔާމު

ކުދި ރަށްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއިއްޒު ދެއްކި ވާހަކައަށް ރައީސް: މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދެނީ ރައްޔިތުންނަށް

ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

ފަޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ބޭނުންވާ އެކަކުވެސް މި ކޯލިޝަނަކު ނެތް: ރައީސް

2