ލައިވް ބްލޮގް

ރައީސް ސޯލިހު މާކުރީގައި، ނަޝީދު، ޖެއްސެވި ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ފަހަތުގައި

29 Jan 02:04
29 Jan 02:02

މާލެ ސިޓީގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 2115 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 2199 ވޯޓު
ހުޅުމާލެ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 166 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 148 ވޯޓު
މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 148 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 179 ވޯޓު
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 180 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 222 ވޯޓު
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 141 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 103 ވޯޓު
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 141 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 103 ވޯޓު
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 142 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 163 ވޯޓު
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 124 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 112 ވޯޓު
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 123 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 97 ވޯޓު
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 110 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 53 ވޯޓު
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 146 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 268 ވޯޓު
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 174 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 179 ވޯޓު
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 107 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 150 ވޯޓު
ވިލިމާލެ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 173 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 153 ވޯޓު
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 115 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 78 ވޯޓު
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 126 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 98 ވޯޓު
29 Jan 01:53

އައްޑޫ ސިޓީގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 2536 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 2757 ވޯޓު
ހުޅުދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 128 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 97 ވޯޓު
ފޭދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 328 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 269 ވޯޓު
މަރަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 286 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 276 ވޯޓު
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 295 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 267 ވޯޓު
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 298 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 289 ވޯޓު
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 276 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 396 ވޯޓު
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 186 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 413 ވޯޓު
މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 228 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 161 ވޯޓު
މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 122 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 166 ވޯޓު
މާލެ-3:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 155 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 191 ވޯޓު
މާލެ-4:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 234 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 232 ވޯޓު
29 Jan 01:46

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 699 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 733 ވޯޓު
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 138 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 141 ވޯޓު
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 217 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 269 ވޯޓު
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 150 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 162 ވޯޓު
މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 140 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 93 ވޯޓު
މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 54 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 108 ވޯޓު
29 Jan 01:43

ގދ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 1188 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1730 ވޯޓު
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 189 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 204 ވޯޓު
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 144 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 188 ވޯޓު
މަޑަވެލި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 172 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 214 ވޯޓު
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 180 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 239 ވޯޓު
ގައްދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 62 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 376 ވޯޓު
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 185 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 192 ވޯޓު
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 155 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 123 ވޯޓު
ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 101 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 194 ވޯޓު
29 Jan 01:39

ގއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 1209 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1413 ވޯޓު
ވިލިނގިލި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 370 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 444 ވޯޓު
ދާންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 254 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 351 ވޯޓު
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 207 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 183 ވޯޓު
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 185 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 192 ވޯޓު
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 155 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 123 ވޯޓު
ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 101 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 194 ވޯޓު
29 Jan 01:33

ލ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 832 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1508 ވޯޓު
އިސްދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 118 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 396 ވޯޓު
ގަމު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 264 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 366 ވޯޓު
ފޮނަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 179 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 302 ވޯޓު
މާވަށު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 113 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 212 ވޯޓު
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 73 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 136 ވޯޓު
ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 85 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 96 ވޯޓު
29 Jan 01:30

ތ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 573 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1049 ވޯޓު
ވިލުފުށީ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 76 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 203 ވޯޓު
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 73 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 104 ވޯޓު
ކިނބިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 68 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 260 ވޯޓު
ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 105 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 187 ވޯޓު
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 118 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 157 ވޯޓު
ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 133 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 138 ވޯޓު
29 Jan 01:26

ދ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 268 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 414 ވޯޓު
މީދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 93 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 144 ވޯޓު
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 175 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 270 ވޯޓު
29 Jan 01:23

ފ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 262 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 537 ވޯޓު
ބިލެއްދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 93 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 277 ވޯޓު
ނިލަންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 35 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 111 ވޯޓު
ފ، އަދި ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 134 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 149 ވޯޓު
29 Jan 01:20

މ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 97 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 396 ވޯޓު
ދިއްގަރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 51 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 194 ވޯޓު
މުލަކު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 46 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 202 ވޯޓު
29 Jan 01:17

ވ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 200 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 284 ވޯޓު
ފެލިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 54 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 67 ވޯޓު
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 30 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 53 ވޯޓު
ވ، އަދި މ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 116 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 164 ވޯޓު
29 Jan 01:16

އއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 582 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 769 ވޯޓު
މަތިވެރި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 116 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 270 ވޯޓު
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 357 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 384 ވޯޓު
އއ، އަދި އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 109 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 115 ވޯޓު
29 Jan 01:13

އދ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 172 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 369 ވޯޓު
މާމިގިލި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 53 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 44 ވޯޓު
މަހިބަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 60 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 219 ވޯޓު
ދަނގެތި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 59 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 106 ވޯޓު
29 Jan 01:10

ކ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 451 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 775 ވޯޓު
ކާށިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 92 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 222 ވޯޓު
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 129 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 101 ވޯޓު
ގުރައިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 164 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 364 ވޯޓު
ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 66 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 88 ވޯޓު
29 Jan 01:07

ޅ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 332 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1334 ވޯޓު
ހިންނަވަރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 12 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 553 ވޯޓު
ނައިފަރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 176 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 201 ވޯޓު
ކުރެންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 55 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 185 ވޯޓު
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 30 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 268 ވޯޓު
ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 59 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 127 ވޯޓު
29 Jan 01:03

ބ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 682 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 885 ވޯޓު
ތުޅާދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 224 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 200 ވޯޓު
އޭދަފުށި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 131 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 210 ވޯޓު
ކެންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 112 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 249 ވޯޓު
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 120 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 94 ވޯޓު
ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 95 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 132 ވޯޓު
29 Jan 00:59

ރ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 742 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1168 ވޯޓު
އަލިފުށި ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 58 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 217 ވޯޓު
އުނގޫފާރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 153 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 143 ވޯޓު
ދުވާފަރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 147 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 164 ވޯޓު
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 65 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 131 ވޯޓު
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 127 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 198 ވޯޓު
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 96 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 162 ވޯޓު
ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 96 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 153 ވޯޓު
29 Jan 00:50

ނ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 676 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1352 ވޯޓު
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 118 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 308 ވޯޓު
މަނަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 176 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 293 ވޯޓު
ވެލިދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 145 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 248 ވޯޓު
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 61 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 243 ވޯޓު
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 73 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 129 ވޯޓު
ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 103 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 131 ވޯޓު
29 Jan 00:31

ށ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 472 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1893 ވޯޓު
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 124 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 349 ވޯޓު
މިލަންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 55 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 503 ވޯޓު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 103 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 385 ވޯޓު
ފުނަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 53 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 322 ވޯޓު
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 69 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 123 ވޯޓު
ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 68 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 211 ވޯޓު
29 Jan 00:21

ހއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 861 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1625 ވޯޓު
ހޯރަފުށީ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 36 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 285 ވޯޓު
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 172 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 422 ވޯޓު
ބާރަށު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 97 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 181 ވޯޓު
ދިއްދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 219 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 240 ވޯޓު
ކެލާ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 57 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 147 ވޯޓު
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 135 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 155 ވޯޓު
ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 145 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 195 ވޯޓު
29 Jan 00:13

ހދ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 682 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 1342 ވޯޓު
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 70 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 246 ވޯޓު
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 45 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 148 ވޯޓު
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 87 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 262 ވޯޓު
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 150 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 102 ވޯޓު
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 95 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 117 ވޯޓު
މަކުނުދޫ ދާއިރާ:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 65 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 207 ވޯޓު
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 83 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 134 ވޯޓު
ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 87 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 126 ވޯޓު
29 Jan 00:12
29 Jan 00:04
28 Jan 23:00

އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް އެއްވިސްނުމެއްގައި ކުރިއަށް ދާ ޕާޓީއެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ދެފަޅިއެއްގައި އޭރު ތިއްބަސް ދެ ފަޅީގައި ވެސް އޮންނާނީ އެއްވިސްނުމެއް. އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ، އިދިކޮޅާ ވާދަކޮށް މި ރޫހުގައި ނުކުމެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް

28 Jan 22:59

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަދި މި ފެށުނީ. ޕާޓީ އެކީގައި ނުކުމެ ދެން އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރުން. ވާދަވެރިންނަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ އެކަން މި ނިމުނީއޭ. އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ދެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ: ރައީސް

28 Jan 22:52

މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އުފާފާޅުކުރުމަށް މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު މާ ފަސޭހައިން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް

28 Jan 21:53

ވަރަށް ގިނަ ނަތީޖާ ޝީޓްގައި ވޯޓް ހައްގުވާ އަދަދަށްވުރެ ވޯޓް ދިން އަދަދު އިތުރު ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ ފޮށި ބާތިލު ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

28 Jan 21:52

ނަޝީދު ވަނީ ގިނަ ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށާއި ބޮޑު ފަރަގެއް އެ ދައްކަނީ މަދު ބައެއް ތަންތަނުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަ ވޯޓު ފޮށީގައި ހުރުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފަ

28 Jan 21:01

ރައީސް ސޯލިހް، އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އެމްޑީޕީގެ އިސް މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ގެންދަވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވަމުން

28 Jan 20:38
28 Jan 19:46
މުހައްމަދު އިޝާން

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އުނގޫފާރު، މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 96 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 153 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 249 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 253 ވޯޓު
28 Jan 19:44
މުހައްމަދު އިޝާން

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 30 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 268 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 298 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 302 ވޯޓު
28 Jan 19:36
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް ގުނަނީ

28 Jan 19:34
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 234 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 232 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 466 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 8 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 474 ވޯޓު
28 Jan 19:32
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މީދޫ އާއީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 155 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 191 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 346 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 349 ވޯޓު
28 Jan 19:31
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 122 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 166 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 288 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 292 ވޯޓު
28 Jan 19:30

ށ. ކަނޑިތީމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 46 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 171 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 217 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 219 ވޯޓު
28 Jan 19:30

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 228 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 161 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 389 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 392 ވޯޓު
28 Jan 19:28

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 44 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 120 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 164 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 165 ވޯޓު
28 Jan 19:27

ނ. މަރޮށީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 17 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 35 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 52 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 53 ވޯޓު
28 Jan 19:26

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 135 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 209 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 344 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 7 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 351 ވޯޓު
28 Jan 19:25

ނ. ލަންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 33 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 101 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 134 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 138 ވޯޓު
28 Jan 19:24

ނ. މާފަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 65 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 52 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 117 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 7 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 124 ވޯޓު
28 Jan 19:23

ނ. ހެނބަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 14 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 82 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 96 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 97 ވޯޓު
28 Jan 19:23

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 124 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 112 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 236 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 236 ވޯޓު

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 126 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 98 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 224 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 226 ވޯޓު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 123 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 97 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 220 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 9 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 229 ވޯޓު
28 Jan 19:22

ނ. މާޅެންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 12 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 76 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 88 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 88 ވޯޓު
28 Jan 19:21

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 135 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 155 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 290 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 292 ވޯޓު
28 Jan 19:17

ފ. ނިލަންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 20 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 70 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 90 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 90 ވޯޓު
28 Jan 19:15

ށ. ފޯކައިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 42 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 230 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 275 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 272 ވޯޓު
28 Jan 19:14

ދ. ރިނބުދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މީދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 12 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 36 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 48 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 52 ވޯޓު
28 Jan 19:13

ލ. ގަން / ތުނޑީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގަމު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 102 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 69 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 171 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 172 ވޯޓު
28 Jan 19:08

ލ. މާބައިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިސްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 7 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 89 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 96 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 99 ވޯޓު
28 Jan 19:05

ލ. އިސްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިސްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 68 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 156 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 224 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 227 ވޯޓު
28 Jan 19:04

ލ. މާވަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާވަށު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 53 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 107 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 160 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 160 ވޯޓު
28 Jan 19:03

ލ. ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާވަށު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 34 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 42 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 76 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 76 ވޯޓު
28 Jan 19:02

ލ. ކުނަހަންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާވަށު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 21 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 72 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 93 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 94 ވޯޓު
28 Jan 19:01

ލ. މާބައިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިސްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 7 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 89 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 96 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 99 ވޯޓު
28 Jan 18:58

ތ. ބުރުނީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 6 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 40 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 46 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 46 ވޯޓު
28 Jan 18:57

އއ. މާޅޮހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 59 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 75 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 134 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 134 ވޯޓު
28 Jan 18:56

އއ. ފެރިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 5 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 69 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 74 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 75 ވޯޓު
28 Jan 18:55

އއ. ރަސްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 133 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 91 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 224 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 225 ވޯޓު
28 Jan 18:51

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 154 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 86 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 240 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 242 ވޯޓު
28 Jan 18:51

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 180 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 222 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 402 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 9 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 411 ވޯޓު

ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 148 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 179 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 327 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 5 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 332 ވޯޓު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 140 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 196 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 336 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 337 ވޯޓު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 115 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 78 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 193 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 194 ވޯޓު
28 Jan 18:49

ހދ. ނާވައިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 3 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 32 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 35 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 35 ވޯޓު
28 Jan 18:46

ކ. ހިންމަފުށީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 22 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 34 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 56 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 56 ވޯޓު
28 Jan 18:45

ލ. ދަނބިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިސްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 22 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 79 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 101 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 102 ވޯޓު
28 Jan 18:44

ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 3 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 29 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 32 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 32 ވޯޓު
28 Jan 18:43

ގއ. ކޮނޑޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 21 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 19 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 40 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 42 ވޯޓު
28 Jan 18:42

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 45 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 108 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 153 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 155 ވޯޓު
28 Jan 18:41

ފ. ބިލެތްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 47 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 83 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 130 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 133 ވޯޓު
28 Jan 18:33
ލ. ފޮނަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:
 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 136 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 207 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 343 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 22 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 365 ވޯޓު
28 Jan 18:28

ލ. މާމެންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 43 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 95 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 138 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 139 ވޯޓު
28 Jan 18:27
ނަޒީމް ނައުޝާދު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 142 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 163 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 305 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 6 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 311 ވޯޓު
28 Jan 18:26

ލ. ގަމު / މަތިމަރަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގަމު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 41 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 117 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 158 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 5 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 163 ވޯޓު
28 Jan 18:25

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހިންނަވަރު އަދި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 59 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 127 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 186 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 187 ވޯޓު
28 Jan 18:25
ނަޒީމް ނައުޝާދު

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 141 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 103 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 244 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 6 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 250 ވޯޓު
28 Jan 18:24

ލ. މުންޑޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގަމު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 0 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 26 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 26 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 26 ވޯޓު
28 Jan 18:23

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 95 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 217 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 312 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 5 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 317 ވޯޓު
28 Jan 18:21

އއ. ހިމަންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 19 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 57 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 76 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 76 ވޯޓު
28 Jan 18:20

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 24 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 27 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 27 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 27 ވޯޓު
28 Jan 18:20

އއ، މަތިވެރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 33 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 42 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 75 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 77 ވޯޓު
28 Jan 18:19

ށ. ޅައިމަގުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 6 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 87 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 93 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 94 ވޯޓު
28 Jan 18:17

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 0 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 40 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 40 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 40 ވޯޓު
28 Jan 18:16

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 24 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 204 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 226 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 228 ވޯޓު
28 Jan 18:16
އިބްރާހިމް ޒަކީ

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތ. ވިލުފުށި/ މާފިލާފުށި ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 118 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 157 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 275 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 10 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 285 ވޯޓު
28 Jan 18:14

ފ. ފީއަލީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 28 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 101 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 129 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 132 ވޯޓު
28 Jan 18:13
މުހައްމަދު އިޝާން

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 124 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 112 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 236 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 236 ވޯޓު
28 Jan 18:10

ހދ. ފިނޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 9 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 28 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 37 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 37 ވޯޓު
28 Jan 18:08
އަލީ ޔާމިން

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 146 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 236 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 382 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 8 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 390 ވޯޓު
28 Jan 18:07

ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 33 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 107 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 140 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 144 ވޯޓު
28 Jan 18:07

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ކެމްޕޭން ޓީމުތަކުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި.

28 Jan 18:06
އަލީ ޔާމިން

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 110 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 53 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 163 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 165 ވޯޓު
28 Jan 18:05

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުވައްމުލައް އުތުރު/ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 140 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 93 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 233 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 6 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 239 ވޯޓު
28 Jan 18:04

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 54 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 108 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 162 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 3 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 165 ވޯޓު
28 Jan 18:03

ހއ. އުލިގަމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހޯރަަފުށީ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 7 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 27 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 36 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 1 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 37 ވޯޓު
28 Jan 18:00

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 31 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 72 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 103 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 105 ވޯޓު
28 Jan 18:00
އިބްރާހިމް ޒަކީ

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތ. ކިނބިދޫ/ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 133 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 138 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 271 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 8 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 279 ވޯޓު
28 Jan 17:59

ބ. ފެހެންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި:

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 14 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 15 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 29 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 29 ވޯޓު
28 Jan 17:58
އިބްރާހިމް ޒަކީ

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ލ. ގަން/ މާވަށު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 85 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 96 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 181 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 4 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 185 ވޯޓު
28 Jan 17:52
އިބްރާހިމް ޒަކީ

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލ. އިސްދޫ/ ކަލައިދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 73 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 136 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 209 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 5 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 214 ވޯޓު
28 Jan 17:47

އއ. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 33 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 42 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 75 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 2 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 77 ވޯޓު
28 Jan 17:45

ވ. ރަކީދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 1 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 7 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 8 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 8 ވޯޓު
28 Jan 17:41

ކ. ގުޅީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި

 • މުހައްމަދު ނަޝީދު - 22 ވޯޓު
 • އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - 48 ވޯޓު
 • ސައްހަ ވޯޓު: 70 ވޯޓު
 • ބާތިލު ވޯޓު: 0 ވޯޓު
 • ޖުމުލަ ވޯޓު: 70 ވޯޓު
28 Jan 17:34
ނަޒީމް ނައުޝާދު

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ފޮށި ބަންދުކޮށް ވޯޓް ގުނަން ވަނީ ފަށާފައި

28 Jan 17:29
ރިފާ ހަލީލު

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށިތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

28 Jan 17:28
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މާލޭ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރާނީ އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ފަހުން ކަމަށް ނިންމައިފި. އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީވެސް މިއަދު ހެނދުނު 10:30 އެހާކަންހާއިރު.

28 Jan 17:27

މާފަންނު މަދަރުސާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރާއި ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށި އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

28 Jan 17:13
އަލީ ޔާމިން

ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާފަންނު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދުކޮށްފި

28 Jan 16:50
28 Jan 16:50

އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓްގައި ވަނީ މިފަދަ ގެއްލުންތައް ޕާޓީއަށް ދޭ މެމްބަރުންނާމެދު ޕާޓީގެ ތެރެއިން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި. އަދި އިންތިހާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ދީފައި.

28 Jan 16:48

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮށިތައް ފަޅައި އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ދިނުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޓީމުތަކަށާއި އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

28 Jan 16:46

ފުލުހުން "ވަން" އަށް ބުނީ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގދ. ރަތަފަންދޫން ދެ މީހަކާއި ގދ. ތިނަދޫން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް

28 Jan 16:41
28 Jan 16:41

ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި ތާއީދުކުރާ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިތީ އެ އެންމެން ގޮވާލައި ނަޝީދު ދެންމެ ޓްވީޓްކުރައްވައިފި. ނަޝީދު ވަނީ ވޯޓު ގަޑުބަޑު ކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވައިފައި.

28 Jan 16:39
28 Jan 16:05
އަލީ ޔާމިން

ކ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވޯޓް ކަރުދާސް ހުސްވެގެން ވޯޓުލުން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ އެތައް އިރެއްވެއްޖެ

28 Jan 15:59

ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒު، ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި އެކަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

28 Jan 15:57

ގދ. ރަތަފަންދޫގައި ވޯޓް ކަރުދާސް އިތުރަށް ދެމުންދާ ކަމަށްބުނެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ނަމަވެސް ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެރަށު ކައުސިލް މެމްބަރު އަބްދުލްވާހިދު އަބްދުއްރައްޒާގް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

28 Jan 15:50
28 Jan 15:39

ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒު، ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، ވޯޓް ފޮށި ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައި

28 Jan 14:51

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއެކު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވަނީ ޕްރައިމަރީ އިންސާފުވެރި ނުވާނެ ކަމަށް

28 Jan 14:23

28 Jan 14:22
އަލީ ޔާމިން

ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެން އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ސްކޫލަށް ވަދެއްޖެ. ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) އާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެމެދު.

28 Jan 14:10

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަން ހޮޓްލައިން ނަންބަރެއް ހަމަޖައްސައިފި. ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 7355545

28 Jan 13:55
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މީހަކު ވޯޓު ލުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

28 Jan 13:43

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (އިބުރޭ) "ވަން" އަށް ވިދާޅުވީ، ގައްދޫގައި ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ވޯޓުލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް

28 Jan 13:13

ގދ. ގައްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި މަޝްރަހު ހޫނުވެ, އެ ތަނުގައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތަކާއި ވޯޓާސް ލިސްޓް ވީދާލައިފި

28 Jan 12:34

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ޑަބަލް ޑިޖިޓްގެ ތަފާތުން، ބޮޑުތަނުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އިންތިހާބު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމުގެ ކަމެއް އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ނުހިންގާނެ ކަމަށް. އަދި މި އިންތިހާބު ނިމި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި.

28 Jan 12:29
އަލީ ޔާމިން

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން، މެޑަމް ފަޒުނާ އަހުމަދު ވޯޓު ލައްވައިފި، އެކަމަނާ ވޯޓު ލެއްވީ ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރުން ވޯޓުލާ ފޮއްޓަށް

އެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހިސާން ހަސަންވެސް ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައި.

28 Jan 12:28
28 Jan 12:19

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގއ. ވިލިނގިލީ ވޯޓު ފޮއްޓަކަަށް ލިސްޓުގައި ނެތް މީހަކު ވޯޓު ދިން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ވަނީ ހޫނުވެފައި.

28 Jan 11:45
28 Jan 11:38
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މާލޭގެ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި. ވޯޓުލުން ނުފެށި ލަސްވެފައިވަނީ ބައެއް ދާއިރާތައް އެއްކޮށް، އެއް ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާފައިވުމުން އުފެދުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން.

28 Jan 11:29
28 Jan 11:22
28 Jan 11:11

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުންނަ ފޮއްޓަކަށް.

28 Jan 11:02

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވޯޓު ލައްވައިފި. އީވާ ވޯޓު ލެއްވީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުންނަ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް.

28 Jan 10:51

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުންނަ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް.

28 Jan 10:49
28 Jan 10:45
28 Jan 10:41
28 Jan 10:32
28 Jan 10:28
އަލީ ޔާމިން

ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ހުރި ކާށިދޫ، ތުލުސްދޫ އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުު ފޮއްޓަށް ކިއު ތަރުތީބުން ވޯޓުލާން ދެކޮޅު ހަދައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

28 Jan 10:25
28 Jan 10:15
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

ދެ ދާއިރާއެއްގެ މީހުން އެއް ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލާން ޖެހޭތީ އުފެދުނު ޝަކުވާތަކާ ހެދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މާލެ ފޮށިތަކަށް އަދިވެސް ވޯޓުލާން ނުފަށާ

28 Jan 10:14
28 Jan 10:12
އިބްރާހިމް ޒަކީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވޯޓު ލައްވައިފި، އޭނާ ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް

28 Jan 10:04
ނަޒީމް ނައުޝާދު

ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވޯޓް ލައްވައިފި، އޭނާ ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ވޯޓު ފޮއްޓަށް.

28 Jan 09:54
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަދި މަރަދޫ، ދެ ދާއިރާގެ މީހުން އެއް ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާފައިވުމުން އެ ފޮއްޓަށް ވޯޓު ނުލާނެ ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް މީހުން ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުން.

28 Jan 09:39

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި 14 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައި.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓުފޮށިތައް:

 • އަލިފުށި ދާއިރާ
 • އުނގޫފާރު ދާއިރާ
 • ދުވާފަރު ދާއިރާ
 • އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
 • މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
 • ތުޅާދޫ ދާއިރާ
 • އޭދަފުށީ ދާއިރާ
 • ކެންދޫ ދާއިރާ
 • ހިންނަވަރު ދާއިރާ
 • ނައިފަރު ދާއިރާ
 • ކުރެންދޫ ދާއިރާ
 • މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
 • މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
 • މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ
28 Jan 09:34
އަލީ ޔާމިން

ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ކޮރިޑޯގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކާށިދޫ، ތުލުސްދޫ އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ކައިރިއަށް އެމްޑީޕީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް ބަޔަކު މޮނީޓަރުންނަށް ވާން އައުމުން ކުޑަ ހަމަނުޖެހުމެއް ވަނީ ހިނގާފައި.

އެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް އަދި ވޯޓުލާން ފަށާފައެއް ނުވޭ.

28 Jan 09:33
އިބްރާހިމް ޒަކީ

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ފޮށީގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދާ މެދު ޝަކުވާ އުފެދިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އޮފިޝަލުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.

28 Jan 09:31
އިބްރާހިމް ޒަކީ

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުންނަ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ވޯޓުލާން ވަޑައިގަންނަވާނީ 10:00 އާއި 10:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި.

28 Jan 09:29
އަލީ ޔާމިން

މާފަންނު މީހުން ވޯޓުލާން ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހަތަރު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. އެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި

28 Jan 09:23
28 Jan 09:21

ވޯޓުލާ ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި.

28 Jan 09:03
ނަޒީމް ނައުޝާދު

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާ ދެ ވޯޓު ފޮށި އެތަނަށް ގެންގޮސްފި. އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި.

28 Jan 09:01
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

ވޯޓުލާ ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަދި މަރަދޫ، އެ ދެ ދާއިރާގެ މީހުން އެއް ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާފައިވުމުން އެ ފޮއްޓަށް ވޯޓު ނުލާނެ ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް މީހުން ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުން.

28 Jan 08:58
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

28 Jan 08:42
މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

އޮފިޝަލުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ގެނެސް، ވޯޓުލާން ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން. ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 9:00 ގައި.

މިއަދަކީ އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ވަރުގަދަ އިމްތިހާނެއްގެ ދުވަހެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންތިހާބުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގެ ހައްގު ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ދުވަހެވެ. މި އިންތިހާބު އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވާ ސަބަބަކީ އެ ޕާޓީން މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ ކުރިމަތިލުން ފެނިގެންދާނެތީއެވެ. މި ވާދަވެރި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެޕާޓީގެ އިސްލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގެ ބޮޑު ނިންމުމެއް މިއަދު ނިންމިގެންދާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުގައި އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ދެ ރައީސުންވެސް ވަނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދަވައިފައެވެ. އެގޮތުން އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ދެ ރައީސުންވެސް ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ފޯރިއާއެކު ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވައިފައެވެ. ޑޯޓުޑޯ ކުރިއަށްގެންދަވައި، ދެ ރައީސުންވެސް ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހާލު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައިފައެވެ.

ފޯރިގަދަ ކެޕްމޭންގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޖަލްސާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ރައީސް ސޯލިހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ ޖަލްސާގައި ރައީސްގެ އެންމެ އަރިސްބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮޑު ޖަލްސާ މާލޭގައި ބޭއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ފުރާލައިފައެވެ. ދެ ބޭފުޅުންވެސް ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް އިއްޔެ ހަވީރު ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ދެ ރައީސުންވެސް ކެމްޕޭން ނިންމާލާފައިވަނީ ހާއްސަ ދުއާއަކުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ 57،000 މީހުންނަށެވެ. ޕްރައިމަރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ އިރު، ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި 87 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި 192 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، އެމްއެންޔޫ، ސީއެޗްއެސްސީ، އިންކަންދަރު ސްކޫލް، މާފަންނު ސްކޫލް، އިއްޒުދީން ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، މުހިޔުއްދީން ސްކޫލް އަދި ރެހެންދި ސްކޫލުގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓައިފައެވެ.