އެމްޑީއޭ

ސަން ސިޔާމް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

2018 އިން 2022 އަށް އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން!

2

މުސްލިމުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދުމަށް އެމްޑީއޭ އިން ބީޖޭޕީއަށް ގޮވާލައިފި

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ އެމްޑީއޭ އާއި އެމްއެންޕީންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ރޯދަމަހަށް ސިޔާމްގެ އިލްތިމާސް: އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވެ، އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރައްވާ

ރޯދައަށްފަހު އެމްޑީއޭއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ނުވަ މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ގޮނޑި އެމްޑީއޭގެ ހުދުނާއަށް, ނިލަންދޫ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްގެ ރަނިއްޔާއަށް

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮނޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެ ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީއޭއިން ގޮވާލައިފި

ނ. އަތޮޅުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސް އައްބާސް އެމްޑީއޭގެ ގައުމީ ކައުންސިލަށް

ވަކިގައުމެއްގެ ސިފައިން ބޭރުކުރަން ގޮވާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެއް ނޫން: ސިޔާމް

ރާއްޖެއަށް ދެން އަންނާނީ އެމްޑީއޭގެ ވެރިކަމެއް، ނުވަތަ އެމްޑީއޭ ބައިވެރިވާ ވެރިކަމެއް: ސިޔާމު

ފުރަހަނި ޝުއައިބު އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

« 1