އެމްޑީއޭ

ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އިސްލާހީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން: އަމީން

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި އަދިވެސް އޮންނާނީ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމްކުރުން: އިލްހާމް

1

ކަރަންޓު ބިލަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ފްލެޓު ރޭޓެއް ކަނޑައަޅަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ހައުސިން އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 7000 ރުފިޔާ ދެނީ

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރި "ކޮވިޑް ވިޔަފާރި" ލޯނުން އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލައި، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

ފުރަތަމަ ނަގަން ޖެހޭނީ ޕާޓީ ސިސްޓަަމް އޮންނަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ ވޯޓެއް: އާމިރު

ރާއްޖޭގައި އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފިކުރަކާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ފިކުރެއް، ރައީސް ސޯލިހު އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނެ: ޝައުނާ

ހައުސިން ބޭންކެއް އުފައްދައި، ލުއި ލޯނު ދޫކުރާނަން: ރައީސް

ދޮންބިލެތް، ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް: ޖެހެން ތިއުޅެނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގައި، "ގުއި ރޯނު"ގައި ނުޖެހޭތި!

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާ ގޮތަކުން ނަޝީދާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާނީ ލޯތްބަކަށް ނުވަތަ ނަފުރަތަކަށް: މަހުލޫފު

ވާދަކުރަން ނުކުމެ އެ ތިބީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ދައްޗާއި އުނދަގޫ ޖެއްސި ބޭފުޅުން: ރައީސް

ޖެނުއަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ސިވިލް ސާވަންޓުން އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ: ރައީސް

« 1 ...