އެމްޑީއޭ

ދ. ބަނޑިދޫ އަދި ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އެއްކޮށް އެމްޑީއޭއަށް

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ނުފެންނަތާ ދޮޅު އަހަރު، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރަކީ ބޭހަކަށްވެސް ލިބޭވަރަށްވުރެ ތަދު ބޭފުޅެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ކެމްޕެއިން ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާނަން: އެމްޑީއޭ

ޖުމްލަ 114 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވާ ލަންކާގެ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް އެމްޑީއޭ ވެސް ތާއީދު

1

މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވަނީ، ރައީސް އިބޫ ސޯލިހު ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން: ސިޔާމް

ޗައިނާއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން: ޝަރީފް

ގާނޫނާ ހިލާފުވެގެން އެމްޑީއޭ، ޑީއާރުޕީ އަދި އެމްޓީޑީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

މީ އެއްޕާޓީގެ ގައުމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދައިފައެއް ނުވާނެ: އެމްޑީއޭ

3