މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 68.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

މިދުވަސްވަރު މުއްދަތު ހަމަވާ ވިސާ ފީގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ލަންކާ، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ ބައެއް މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ފުރައިފި

އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕާސްޕޯޓްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ބިދޭސީން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމައިފި

ބިދޭސީންއަތުގައި ބޯޑާކޮންޓްރޯލްގެ ލޮގިން އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ މޫސަ ދައްކަވަނީ ހަގީގަތާހިލާފު ވާހަކައެއް: ހަލީލު

ކުރެއްދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީ މީހާގެ މައްސަލައިގައި އެރަށު ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ބަންދަލޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މުއްދަތެއްް ނެތް ގޮތަށް ހުއްޓާލައިފި

ފުރަންދާ ބިދޭސީންނަށް އެއާޕޯޓުން ނޫން ތާކުން ޕާސްޕޯޓު ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ފިލާނެ: މޫސަ

އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތި އުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް އަނބުރާ ގައުމަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަނުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

8