މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށްފަހު ނުނަގައި، ބެހެއްޓުމުން ކެންސަލް ކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަަލަ މި ސަރުކާރަށް ހައްލު ކުރެވޭނެ: ޝިފާ

1

އައްޑޫ ސިޓީން ބިދޭސީންނަށް ހަރުދަނާ ގަވައިދުތަކެއް، ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީންނަށް އެ ސިޓީގައެއް ނޫޅެވޭނެ

މިއަދު ވެސް 500 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފުރުވާލައިފި

މީޓިން ވިސާއާއި ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑެންސް ވިސާ ތައާރަފުކުރަނީ، ވޯކްވިސާގެ ބަދަލުގައި ވޯކްޕާމިޓް ތައާރަފުކުރާނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ބެހޭ ޕެނަލް މަޝްވަރާތަކެއް ޑީޑީޖީއެމުން ފަށައިފި

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވޯކް ވިސާއަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް އިމިގްރޭޝަނުން ހަދައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ޖަޕާނުން ދިން އެހީތެރިކަމާއެކު އިމިގްރޭޝަންގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ: ހަނަފީ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 68.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

މިދުވަސްވަރު މުއްދަތު ހަމަވާ ވިސާ ފީގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ލަންކާ، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ ބައެއް މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ފުރައިފި

7