One Photos - pyygb1h4LbFW7PsFVl23HOvUM.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ohCTFtmHsArRDrFYjmk2w4p5k.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pQekTAJ835GjqgIiQEYLVS5VP.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nulSpn9CbGW6wNcG0ZPf1XvQB.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RKwKMAgYlT73IMbXHgS3pzoGW.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - T6j1scN2bdk3lIFUog6luJEbk.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SELYxsdrsaliOeULt9lC3d7Kp.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yYh0oWhbgCnnyjLbykKpqOcEs.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - klMcnktMOe164YhyVTBFZAN4K.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RPxMahQ0SQBSUe5hXSfCoSius.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sRJf47jlUabKC0ptEKUUq5OtD.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pAuo8uSPqsdBBARGfsiXVnJ8E.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EfxVfRZCcwMaq776kA7SXkjNt.JPG
29 އޮކްޓޯބަރު 2021، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔަކަށްވީ ފްރާންސުގެ ރައްޔިތެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން