މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތަތެރިންނާ ބެހޭ އާ ގަވައިދު އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔާސިރުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނަގަން ޖެހޭނެ: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލައިިގެ 19 ބިދޭސީން ޑިޓެންޝަންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔާސިރުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް: ކަރެކްޝަންސް

ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓުތައް ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން: އިމިގްރޭޝަން

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

10

ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު 226 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ: އިމިގްރޭޝަން

1

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް 904 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި، އެންމެ ގިނައިން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުން

1

ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދިނުން: ކީއްވެ، ކީއްކުރަން؟

1

އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

6