މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމުގެ އަސްލު ސަބަބު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދިނުން: ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ފައިސާއަށް މިނިވަންކަން ވިއްކީ ބިދޭސީން އެތެރެކޮށް ދާއިމީކޮށް އުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދި ސަރުކާރުތަކުން: މޫސަ

އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކަށް ރެޒިޑެންޓްވިސާދޭން ދެކޮޅު: ރޮޒެއިނާ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ފުރާ މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ ފޯމެއް ފުރަން ފަށައިފި

އެމްޕްލޮއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ލިބިގެން އެތެރެވާ މީހުން މިހާރު އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން 41 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

2

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާއިލުކުރުމަށް ބިދޭސީން ލައްވައި މުޒާހަރާ ކުރުވާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް: ފައްޔާޒު

1

އަމާޒަކީ މިއަހަރު 20،000 ބިދޭސީިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

2

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަޔަށް ބަލާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަޔަކީ މުޑުދާރު މައްސަލައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

4

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

1

މާލޭގައި ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ގިނަވެ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ހާލަތަކަށް! ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކޮންކަމެއް؟

4
6