މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސްޓެލްކޯ އާއި އެމްއޭސީއެލް ފްލެޓުތަކަށް އެޗްޑީސީން ފައިބަރ ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީފި

ވީއައިއޭގެ ޗެކިން ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ވީއައިއޭގެ ޗެކިން ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލު ނުވެ، މެނުއަލް ޗެކިންއަށް

ހުޅުލޭ ފަޅުތެެރެއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ސާޓާ 2022ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އަލް-ޝާލީ، ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުންނަށް ވީއައިއޭ އަދި ހޯކްސް

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ރެކޯޑު އަދަދެއް، މިއަދު 3،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކުރި

ވަން ފޮޓޯ: ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދައްކާލުން

މި އަހަރުގެ ޕީކް ސީޒަނަށް އާ ރަންވޭ ހުޅުވަނީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް ކިޔަނީ "ނޫވިލު"، ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި

ލަންކާއިން ތެޔޮ ނުލިބޭތީ ވީއައިއޭގެ ޖެޓް ފިޔުލަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައި!

ޝިޕްމަންޓެއް ލަސްވެ، އެއާލައިންތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

1

ފުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

4 ...