Close

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވީއައިއޭ އިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ހައްޖު ސްޕޮންސާޝިޕް ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ބަޓިކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އެމްއޭސީއެލުން ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓާޝިޕްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅުތައް ސްޓެލްކޯއާއި އާބަންކޯއަށް

އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

އެމްއޭސީއެލްއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން އެސްޓީއޯއިން އާކޮށްފި

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމުން ވަކިކުރި މުޖުތަބާއަށް އެމަގާމުދޭން އެމްއޭސީއެލްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފި

ފްލައި ދުބައީގެ ފުލައިޓް ނެގުމަށްފަހު ރަންވޭ ހުޅުވައިފި

ފްލައި ދުބައީގެ ފުރޮޅެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުން ވީއައިއޭގެ ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލް އިން ލީޑިން ފަޔާމަން ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ އިތުރަށް ހަދިޔާއަކަށް 2000 ރުފިޔާ

2 ...