ލޮކްޑައުން

ޔޫކޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަން: ބޮޑުވަޒީރު

ލުބުނާންގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ލޮކްޑައުންކޮށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މެލޭޝިއާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް! ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި، ލޮކްޑައުން ވެސް ކުރަނީ

ބްރިސްބަން އިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނި ތިން ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ސްކޮޓްލެންޑް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

2020- އިންސާނުންގެ ހަގީގީ ސައިޒު ދައްކައިދިން އަހަރު!

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ނެދަލެންޑް ހަރުކަށި ލޮކްޑައުއަކަށް ދަނީ

ލޮކްޑައުންގެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވީ މީހެއްގެ މޫނުމަތީގައި ޖަހަން ކަމަށް ފްރާންސުގެ މީހަކު ބުނެފި

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ކެނެޑާގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު އޮސްޓްރިއާ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން އަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިލިއަނަކަށް އެރުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ގައުމު އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

3 ...