ގާނޫނާއި ގަވައިދު

މައްޔިތުން އުފުލަން ދެ ދޯނި ގަތުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ވެފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

1

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބާރެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލާތީ، އޭސީސީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 20 އަހަރުވީ ގާނޫނު މިއަދުން ފެށިގެން އުވިއްޖެ

ނުހައްގު މުއްސަދިކަން ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އަހަރެއްވާ އިރުވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ: ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ސަބަބުން: އިންތި

ސަރުކާރުން ބިލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ ބައެއް ކަރުދާހުގައި އޮންނަނީ އެންމެ 6 ފޮޅުވަތް: ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު

ކޮރަޕްޝަން ކުށްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ހިމަނައި މިހާރުގެ ގާނޫނު އުވާލަން މާދަމާ މަޖިލީހަށް

1

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މިނިސްޓަރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ، ޕީއެސް ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަަލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ވަގަށް ތެޔޮ އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކަމުން ދާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ

2
... 9 ...