ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދިދައަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

ފުލުހުންގެ މުސާރަ 30 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ 5 މެންބަރުން

މަޖިލީހުގައި އަންހެން ބޭފުޅުނަށް ވަކި ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅަން ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

1

މަޖިލީހުގައި 174 ގޮނޑި ހުންނަން ޖެހޭ: ޖާބިރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިންކަން ކުރި ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ބައެއް ބިލްތައް ލަސްވަނީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލި، ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ އިސްލާހު އަލުން މަޖިލީހަށް

ވަކީލުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭރުން ކުރާ ކުށްތައް ބާ ކައުންސިލުން ބަލަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖު ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާކަމަށް ކަނޑަނޭޅޭގޮތަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

3 ...