ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ވިޔަފާރި ގިންތި ކުރާ ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި

ލައިސަންސް ނެތި ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކޮށްފިނަމަ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަންނަ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިން ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

3 ...