ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަައަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހިމަނައި، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަބުރުގެ ބިލުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުހިމެނުމަށް އެމްޖޭއޭ އިން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ޕްލޭންކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ބިނާވެށީގެ ބިލް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އީސީން އަންގާ ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ އިސްލާހު އުނިކުރަން ސަރުކާރު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުށަހަޅައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޮޑެތި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި، އިތުރު ބާރުތަކެއް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުން އޮޅުވާލައިގެން މީހުން ޕާޓީއަށް ވެއްދުން ހުއްޓުވޭނެ: ޝަރީފު

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްްވައިފި

އޭސީސީގެ މެންބަރުން ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނަސް، ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުން ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ޔައުގޫބު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މުޅި ބަޖެޓުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި އާމްދަނީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާދޭ ގޮތަށް ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލައިފި

... 16