ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ފައްޔާޒާއި ގާސިމާ ބައްދަލުކުރުމުން އިންތިގެ ޓީމު ރަތަށް، ޖޭޕީން ބުނަނީ ޕާޓީއެއްގެ އިންތިހާބާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، ޕީޕީއެމަށް ދިނީ 500،000 ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް ޖޭޕީން ދޮގުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ވާދައެއް ނުކުރައްވާނެ: ޖޭޕީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބޮޑު ބައި އިލެކްޝަން: 2023 ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު!

1

ރައީސާއި ގާސިމް އަދި އިމްރާނާއެކު މިކުރަނީ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ރާއްޖެ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހެނީ ދައުލަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި: ގާސިމް

ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ، ދެން ޖަލަކަށްވެސް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

ރައީސަށް ވެރިކަން ކުރެއްވުނީ އަދި އެއް އަހަރު: ގާސިމް

1

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވައިފިނަމަ އެއީ ލިބިގަންނަ ނިކަމެތިކަމެއް: ގާސިމް

ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ވެސް ހުއްޓުވައިލެވޭނީ ވެސް ރައީސަށް، ހިތުގައި ނުޖެހޭނެގޮތަށް އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދީ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން މީހަކު ހޮވައިގެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މޮޅެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

« 1 ...