ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނަޝީދުގެ މަންދޫބުން މިރޭ ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ނަޝީދުގެ ތާއިދާ ނުލައިވެސް ރައީސް ސޯލިހު އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ: ފައްޔާޒު

އިންތިހާބާ ހަމައަށް އެކުގައި ނުތިބެވޭނަމަ، ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ: ރައީސް

ގާސިމް، ފައިސަލަށް، "ރަސްކަމުގައި ހުއްޓަސް ސަލާން ޖަހަން ގެންގުޅުނު ނާށިގަނޑުމަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާ!"

1

ގާސިމްގެ ސްޕެޝިއަލް އެންވޯއީ ކަމަށް އިލްހާމް، ހަތަރު އެޑްވައިޒަކު ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް

ހަނަފީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ނަޝީދުވެސް ތާއިދުކުރަންވީ، ކުރިއަށްދާނީ އެންމެންގެ ތާއީދާއެކު: ގާސިމް

ގާސިމް، ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިނުވުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ޖޭޕީގެ ހައްގުގައި ގޮޅިއަށް ދާން ވެސް ތައްޔާރުކަމަށް!

ގާސިމް ވާދަކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ނޫން، ޖޭޕީއާ ނުލައިވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ސަރުކާރު

ވަކިން އިންތިހާބަށް ނުކުންނަ ޖޭޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު ނަހުލާގެ ތައުރީފު ރައީސްއަށް

« 1 ...