ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މިއީ އެންމެން އެއްބައިވެ، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: ޖޭޕީ

ގާސިމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދަށް: ތަހުގީގަށް މީހުން ހާޒިރުކުރެވެން ޖެހޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ރައީސް ސޯލިހު ސަން އައިލެންޑުގައި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓުކަން ގާސިމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ތޯރިގު

ރައީސް މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން ރައީސް ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެއް ނުވޭ: ޖޭޕީ

2

ކުނޫޒުގައި ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްދަނިކޮށް އައިޑީއެއް ގޮއްވާލަން ރޭވި: ދައުލަތް

2018 އިން 2022 އަށް އެންމެ ގިނައިން ވަގު ފޯމު ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމުން!

2

ދަރަނި ނަގަމުންގޮސް ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް ގޮސްފި: އަލީ ހުސައިން

ފައްޔާޒާއި ގާސިމާ ބައްދަލުކުރުމުން އިންތިގެ ޓީމު ރަތަށް، ޖޭޕީން ބުނަނީ ޕާޓީއެއްގެ އިންތިހާބާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، ޕީޕީއެމަށް ދިނީ 500،000 ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި

2 ...