ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެންބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

1

ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ ރައީސަށް ދޭން އުޅުނު ލަނޑެއް، ސަލާމަތްވީ އަޅުގަނޑުގެ ސަބަބުން: ގާސިމް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަށް 10 މިލިއަން ހަރަދުކުރިން، އެބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައެއް: ގާސިމް

ޕާޓީ ނިދާފައި އޮތީ އެކްޓިވްވުމުން "އަނިޔާ" ލިބޭތީ: ގާސިމް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒު ވަކިވީ ސިއްރުން ކުރަން އުޅުނު ކަންތައްތައް ނުކުރެވުމުން: އިލްހާމް

ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތުހުމަތުތަކަކީ ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރެވޭ ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް: ޖޭޕީ

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްގާޒީ ހައިލަމަށް ގާސިމް ނުގުޅުއްވާ: ޖޭޕީ

ރައީސް ޔާމީނަށްވުރެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

1

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން 2023ގައި ވެރިކަން ކުރާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން: ރިޔާޒް

ބަރުލަމާނީ ދަންތޫރައިގައި ޖެހެން ހެޔޮ ނުވާނެ، އެއީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ކުރާ ކަމެއް: ގާސިމް

ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް ޖޭޕީގެ ދަތުރުތައް އަތޮޅުތަކަށް ފަށަނީ

3 ...