އެޗްޑީސީ

ކޮރަލް ބޮލެވާޑް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަން 129،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހުޅުމާލޭން ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކީ 5600 ރުފިޔާ، އެޗްޑީސީން ކަނޑައެޅީ ބޮޑު އަގެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލި ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން، ފުލެޓްތައް ނިމޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު: އެޗްޑީސީ

މާލެ ހުޅުމާލެ ލިންކުރޯޑުގެ މަގުދެބައިތައް ކޮންކްރީޓަށް ބަދަލުކޮށް، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ގަރާޖު ނެތް ފަރާތްތަކަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުއްޓާލައިފި

1

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފިން: އޭސީސީ

1

ހުޅުމާލޭ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ސީލައިފްގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި އަވަހަށް އިންސާފު ހޯދަައިދިނުމަށް އެދި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އެޗްޑީސީން ރޯދމަހާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅިއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަނި: އެޗްޑީސީ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ 238 މައްސަލައެއް މި އަންނަނީ ބަލަމުން: އޭސީސީ

... 27