އެޗްޑީސީ

ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު "މައި ހުޅުމާލެ" ތައާރަފުކޮށްފި

2

އެންމެ ފަހުން އެޗްޑީސީން ގޮސް ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ހުސްކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ޓޭޕް ދަމައި ބަންދުކޮށްފި

ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ތިނެއްގެ ކުރިން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ހުސް ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޗްޑީސީން ދީފި

ފުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ދައްކާލުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އެއްބަޔަކު "މިލްކު" ކުރުމުން، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

3

ސީލައިފްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ ބަދަލު ދިނުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

ސީލައިފް އަށް ފައިސާދެއްކި މީހުނަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން އެޗްޑީސީން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންފަށައިފި

"އަވައްޓެރި ރެސް"ގެ މަގްސަދަކީ އަވައްޓެރިންނަކީ ދަންނަބަޔަކަށް ހެދުން: މަހްލޫފް

ވަން ފޮޓޯ: ސިނަމާލެ ބުރިޖާއި ލިންކް ރޯޑު

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެތަން ހުސްކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

... 26