ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

އިހަވަންދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް: އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ 85 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އިއްސެގެ މަރު: ސުމޮން މިއާ މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

އިއްސެގެ މަރު: ސުމޮން މިއާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ރ. ދުވާފަރު، މާފަންނު އަދި ހއ. އިހަވަންދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ށ. ކަނޑިތީމާއި ހއ. އިހަވަންދޫ ޒޯން ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ، މަތިވެރިީގެ އިތުރުން ވައިކަރަދޫ އަދި ގާފަރަށްވެސް މުހިންމު މޮޅެއް

އިއްސެގެ މަރު: ހުލާސާބާޔާން ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ސުމޮންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކަނޑައެޅުން

ރިއަލްސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމާއި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަދަރު ހިމެނޭގޮތަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރަން މިއަހަރު ފެށޭނެ: ފައްޔާޒު

2