ހއ. އިހަވަންދޫ

ހޯރަފުށި ބަލިކޮށް، އިހަވަންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި

އަތޮޅު ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވައިކަރަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި އިހަވަންދޫ ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެންގޮސްފި

އިހަވަންދޫ، ވައިކަރަދޫ އަދި ކަނޑިތީމުންވެސް ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައި އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

މުރައިދުއާއި ކެލާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ނިހާލްގެ ހެޓްރިކާއެކު ގޮއިދޫއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ 50 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ވަލުތެރޭގައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

އިހަވަންދޫގައި މޫދަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ތިން ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް ގޮވާލައި މެންބަރު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

3