ސަރުކާރު

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަވަސްކުރަން އެފްކޮންސްއަށް 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އެސީސީއަށް

1

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހައްޔަރުކުރާތީ ރާއްޖޭން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

އައިޓީއެފްސީގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަށް ލަފާދެއްވައިފި

ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން ނަޝީދު ހަމަޖެއްސުމުން ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން: ނައިބު ރައީސް

« 1