ސަރުކާރު

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިނުކޮށްގެން ޝަކުވާކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: އަލީ ހުސައިން

ވަން ފޮޓޯ: "ނެޓުހެޔޮ" ސަރުކާރުން އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮކުރުން

1

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދިނީ ބައެއް ވަޒީރުން، މެންބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުން: އަލީ އާޒިމް

މިއަހަރު ރޯދަ މަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުނުކުރެވޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 2012ގައި

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުން ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަނީ

އެސްޓީއޯއިން ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

''ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ''

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

« 1