ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

6 މޭގެ ހަމަލާ: ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ދިރާސާކުރަނީ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ޣައްސާނާއި އުޝާމް ބޭނުންވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" މައްސަލަ ބޭރުކުރަން, އެގޮތަށް ފާހެއް ނުވި

ވަން ފޮޓޯ: ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމޓީ)

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަތިޔާރާއެކު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކައިރީ ފޯރިމަރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

« 1