ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްގެން ވިޔަސް އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ކޮޗިން އެއާޕޯޓުން ދިވެހިންނަށް: "އިންޑިއާ އައުޓް ޕީޕަލް އާ ކަމިން"

5

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ހުއްޓުވަން ދިމާވާ ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީތެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ސިޔާސީ ގޭމެއް: ފައްޔާޒު

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުގެ ސަބަބުން އެމްބަސީތަކުން ކަންބޮޑުވެ، ސެކިއުރިޓީއަށް އެދޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ދެރައެއް ވެއްޖެނަމަ، ދެ ގައުމުންވެސް ފިޔަވަޅުު އަޅަން މަޖުބޫރުވާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

6 މޭގެ ހަމަލާ: ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

« 1