ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ޣައްސާނާއި އުޝާމް ބޭނުންވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" މައްސަލަ ބޭރުކުރަން, އެގޮތަށް ފާހެއް ނުވި

ވަން ފޮޓޯ: ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމޓީ)

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަތިޔާރާއެކު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކައިރީ ފޯރިމަރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، 48 ގަޑިއިރު ބޭތިއްބޭ ގޮތަށް ހަދަން ހުށަަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދަަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުން ހާޒިރުކުރަން ފަށައިފި

ސިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ދަނީ އޮޅުވާލަމުން، ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޑީއޭ

މަޖިލީހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަރަށް އަވަހަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭނެ: އަސްލަމް

އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތަށް 241 ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަސްލަމް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

1
2