ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެކަމަކު ނަޝީދު ގެއްލިއްޖެ: އިބްރާ

ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީން އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެ، އެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

ބަލިވީވެސް، މޮޅުވީވެސް އެމްޑީޕީ، އިންތިގެ ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު ޓީމު ޕާޓީން ވަކިވަނީ؟

2

2023 ގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު އަބަދުވެސް ވިދާޅުވޭ: ރީކޯ މޫސަ

1

ރަައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: "އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރާކަށް ނުނިންމަން"

ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފި

ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރެވޭނެ މީހަކު ދުނިޔެއަކު ނެތް، އެކަމަކު ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒު އުޅެނީ ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރަން، އެމަނިކުފާނުގެ ކުޅަދާނަކަމުން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އިންތި

ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގަށް ހުށަހަޅަން އަނދުން ހުސެއިން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ލޯނު ދިނުމާއި މަޝްރޫއު ހިންގާ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ތިލަފަތް ހަމަކުރަން ޖެހިފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމަށް: ރައީސް ޔާމީން

... 8 ...