ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖޭޕީ އާއި ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާއަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދު ތާއިދުކުރައްވާނީ ގާސިމަށް: އިންތި

1

އަންހެން މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ގާނޫއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ދައްކާ ސަބަބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: އައްބާސް

ވައުދުތައް ފުއްދަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ އިތުރު ގަރާރުތަކެއް މަޖިލީހަށް

ޔާމީނާއި ނަޝީދަކީ ކޯލިޝަން ގަބޫލުނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުންނާއެކެ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އުނދަގޫވާނެ: މައުރޫފު

ކުރުސީ ގާސިމަށް މުހާތަބުކުރީ ރައީސްގެ ނަމުން، ޝަރުތަކީ ބަރުލަމާނީ ވޯޓު އަދި މަދުވެގެން 40 ޕަސަންޓް!

ރައީސް ނަޝީދު, ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރު އިލްހާމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނަޝީދާ ނުލައި އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާސިމްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަނުކުރާނެ ކަމަށް ދެކުމަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ވިސްނުމެއް: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

« 1 ...