ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދާއި އިވާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދަން ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ދޭނެ ކިތަންމެ މެންބަރުންނެއް އެމްޑީޕީގައި ތިބޭނެ: ވައްޑޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ފާސިގު ވެރިކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް

ރައީސް ނަޝީދާއި އީވާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ރައީސް ނަޝީދަށް ހައްދު ޖަހަންޖެހޭނެ: އިޔާޒު

އަޅުގަނޑަށް އަނިޔާވެރިވި އެންމެނަަށް މައާފުކޮށްފިން، އަނިޔާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ މައާފުކުރައްވާ: ރައީސް ވަހީދު

ނަޝީދަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ނުރުހުން، ރައީސް ސޯލިހު ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ގޮވަނީ!

ރައީސް ސޯލިހަށް ކުރާ ތުހުމަތު ތަހުގީގުކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

2

ނަޝީދު ވިދާޅުވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފައި: މަބްރޫކް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި: ނަޝީދު

1

ޔޯގާ ފަދަ ކަސްރަތުތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާއި އިސްލާމްދީނުގައި މަނާ ކަންކަމެއް ނޫން: ހަސަން

5 ...