ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ދަތި ހާލަތްތަކުގައި ރިސްކު ނަގަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން، މި ސަރުކާރުން ވަނީ ރިސްކު ނަގާފައި: ރައީސް

މިއީ އިންތިހާބު އަހަރު، ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތައް ޖަހާނެ: ނަޝީދު

މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އެއް އަހަރު ދުވަހުން ހައްލުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އާންމުކޮށްފި

ޕްރައިމަރީން ބަލިވެއްޖިއްޔާ ރައީސް ސޯލިހާއެކު ނުހުންނާނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހަށް ވުރެ ރައީސް ޔާމީން ވެސް މާ ގާބިލު: ނަޝީދު

ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: ނަތީޖާ މިހާރު އެނގޭނެ، ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ބަލި ގަބޫލުކުރުން

1

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައީސް ސޯލިހު ދޫކުރައްވައި އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިއްޕަވާ: ނަޝީދު

ރައީސްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ނިމިއްޖެ، ނިމިއްޖެ، ނިމުނު ކަންކަމުގެ ލިސްޓު ކިޔަންވިއްޔާ މާ ދިިގުވާނެ

ނަޝީދު އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައްވައިފިނަމަ ޕާޓީ ބައިބައިވާނެ، އެހެން ހައްދަވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: އަސްލަމް

ހިޔާލު ތަފާތުވުމުން މަގުމަތިން އަނބިދަރިންނާ ދިމާކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ފައްޔާޒު

1

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ފަށަން ސަތަރި ދޯންޏެއް އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް ރަށްތައް ދޫކުރި: ރައީސް

3 ...