ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިސާއާއި ނުލައި ދިވެހީންނަށް ތުރުކީއަށް ދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުރުކީވިލާތާއެކު ފަސް ދާއިރާއަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރާނެ

ރާއްޖެއިން ބުރުންޑީއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއެއް އައްޔަން ކޮށްފި

އެކްސްޕޯ 2030 ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވަން ރާއްޖެއިން ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޔޫއޭއީގެ ކާގޯބޯޓެއް ހައިޖެކް ކުރުން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

... 9 ...