ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލު ކުރެވިފައި: ޗައިނާ

މިސްރުގައި ކިޔަވަން ހުރި ދިވެހި ދަރިވަރަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

1

2021 ރިވައިންޑް: ޝާހިދާއެކު ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގޮނޑިޔަށް

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދޭން ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންފި

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދިން ލުއިތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ފިލިޕީންސް ތޫފާން: ދިވެހި ދަރިވަރުން ދަތި ހާލުގައި، "ފެނެއް ކަރަންޓެއް ނެތް، ނިދަނީ ބިންމަތީގައި"

ޝައިހް ހަސީނާގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، އަސްކަރީ ވެހިކަލްތަކެއް ހަދިޔާކުރާނެ

ފިލިޕީންސްގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލައި ކަންކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ހާރިޖީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ފޮރިން

... 10 ...