ފުޓްބޯޅަ

ބަންގުލަދޭޝް ރޮއްވާލައި، ނޭޕާލުން ތާރީހުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް

ނޭޕާލް 1-1 ބަންގުލަދޭޝް

ލަގްޒެމްބާގު ކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކެއް، ފުރިހަމަ ރެކޯޑަކާއެކު ޑެންމާކު ވޯލްޑް ކަޕަށް

މާހިރުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިން، މިރެއަކީ ދިވެހި ޓީމު ފައިނަލަށްދާ ރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ކެޕްޓަން އަކުރަމް އެދުނީ ދިވެހީންގެ ހެޔޮ ދުއާއަށް: "ދުއާގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ"

ސުޒެއިންގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް: ބަލިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ޓީމަށާއި އަހަރެންނަށް މިއީ ގައުމީ ޒިންމާއެއް

1

ދަގަނޑޭ އާއި ޗެތުރީ އަކީ ސާފްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލެޖެންޑުން، މިރޭގެ މެޗު ދެ ސްޓައިކަރުންގެ ޝޯއަކަށް

ސާފް ނަގާނަމަ އިންޑިއާ ބަލިކުރަން ޖެހޭނެ، ޓީމުގެ މޯޓިވޭޝަނަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރު: ސުޒޭން

ފައިނަލާ ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

3000 ޓިކެޓު ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭ ވިކި ހުސްވެއްޖެ

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޖަރުމަނު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޓިކެޓު ނެގުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

3 ...