ފުޓްބޯޅަ

ކޮމޮރޯސްއަށް ކޮވިޑުގެ މާ ގޯސް ހާލަތެއް، ގޯލްކީޕަރުން ހުސްވެއްޖެ

ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުމެއް ގެނެސް، ސައުތުހެމްޓަންއިން ޕޮއިންޓެއް އަތުލައިިފި

ފަހު ސިކުންތުގައި ގޯލު ޖަހައި، ޔުނައިޓެޑް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ގައުމީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފައިނަލާއެކު އަލިފުށްޓަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑުއީދެއް

ޖޮޓާގެ ގޯލުތަކުން އާސެނަލް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް

ބާސާ ކަޓައިފި، ރެއާލް ސަލާމަތްވީ އިސްކޯ އާއި ހަޒާޑުގެ ގޯލުތަކުން

1

އައިވޮރީ ކޯސްޓް އަތުން ބަލިވެ، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަލްޖީރިއާ ހަޑި ގޮތަކަށް ކަޓައިފި

މިސްރުން "ފިނިޝިން" ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ: ކޯޗު ގެއިރޯޒް

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި، ބާސާ ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ދާން ޑެމްބެލޭ ކައިރީ ބުނެފި

ރޮނާލްޑޯ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނަސް، ބަދަލުކުރި ސަބަބު އެނގެން ޖެހޭނެ: ރަންގްނިކް

ސޫދާން ބަލިކޮށް މިސްރު ގަދަ 16 އަށް، އެއްވަނަ ނައިޖީރިއާއަށް

ވެލެންސިއާ ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް، ދެވަނަ ޖާގަ މާޒިޔާއަށް

« 1 ...