ފީޗާރޑް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރެވޭއިރު އުންމީދުއޮތީ ކިހާވަރަކަށް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިވާން ހިފޭވަރުގެ އުރައްޕެއް ޗައިނާގެ ކިބައިގައި އެބަހުރިތަ؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ކޮންފެޑެރޭޝަންތަކުގެ އަރައިރުމާއި ވޯލްޑްކަޕްގެ ސްލޮޓްތައް ބެހުން

ދިވެހި ތާރީޚުން ސަފުހާއެއް: އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމުގެ ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 19

މާތްﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ހިތަށް ސިފަވެގެން އައީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. : ޑެލީސްޕެންސަރ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެކުނު އެފްރިކާ ދޮވެލި އިންޑިޔާގެ ތިންބެއިންގެ ވާހަކަ!

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޒަމާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށްލި ތުރުކީގެ ބައިރަކްޓާރު ޑްރޯން

1

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 18

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓާރކީގެ ނަން ތުރުކިޔޭއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު އެންމެ ވަރުގަދަކަމަށް ފެންނަނީ ކޮންކޮންބައެއް؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އެންމެ ވަރުގަދައީ ޔޫރަޕުތަ؟ ނޫނީ ދެކުނު އެމެރިކާތަ؟

5 ...