One Photos - lZuLmPdczYYXOnssly77uuuyn.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - 0rKpamsNqANcvbrtGV13FXzUA.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - qUrpwlzigctiBnbgQTfWY5XXu.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - bqR30BKDM13QwfgxWcVdvdgT4.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގައި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - 6W8MKNBHHVkuTNqjOZfkvKJ7p.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - ukeBaFY2lpL0qHJUuEH0O4vFs.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - YZ8xVZxcDEbA7IJmllRxIJ3lm.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - zLp71jURlV53ItUQfageRqFXh.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - j09avJUqb7Oc0ZV2rxmHqxD5h.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - zLtZGzKZmlwS8Gh2O9rjydLEI.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގައި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - seLaBu5AQnPiCEJr9nkYyuK70.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގައި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - HepzcicgmuPcFFQ4lfKvr24bm.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގައި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - VzfjMQBa595yUFd4FFUBflsuy.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދެވުމަށްފަހު މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - 1GGwMo31B9IFO8EpTH1ivdn7R.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - J6DrqKPqvIrUGYzqiP4IgRXvm.JPG
24 މެއި 2022: މާލެ، އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިމަތީ ކަދުރު ރުއް އިންދުން --- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް