ތިމާވެށި

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް: ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރަން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ގޮވާލައިފި

"ޕާލޭ ފިއުޗާ އައިލެންޑް ނޭޝަން"ގެ މަގާމު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނު ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

2023ގެ ކުރިން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމުން ރައީސަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

2

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ މަސައްކަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މާރިޔާ

ރީކޯ މޫސަ ޔޫއެން ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށްދިޔަ "އެކްޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނައު" މުޒާހަރާގައި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިވިން އެކްސްޕޯގައި ދިވެހި ދެ އަންހެނުން ތަގުރީރު ކުރަނީ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި މަޖިލިސް ކުރިމަތީ އަޑު އުފުލައިފި

ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ރުކުން ރުއްފަޅާ ރުއް، އުމުރު 30 އަހަރަށްވުރެ މަތީގައި، އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތް!

1

އެމްޓީސީސީ ފެރީތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކަރުދާސްކޮތަޅު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ނޭދެވޭ އާދަތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

ޔޫއެންސީޓީޑީގެ ޓްރޭޑް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ރަޝީދު ފުރާ ވަޑައިގެންފި

2