އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

"ނަރަކަ ފޮތެއް" ކަމަށް ބުނެ ކޮނޑޭ ސްކޫލުގައި އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު އިސްލާމް ފޮތް ބިންމައްޗަށް އެއްލާލައިފި

ކޮލެޖުތަކާއި މަތީ ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

އިސްލާމް ފޮތުގައި ކުދީންނަށް މާނަ ދޭހަކުރަން އުނދަގޫ ބަސް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ރޮޒައިނާގެ ކަންބޮޑުވުން

1

އަރަބިއްޔާގެ ތަނބުތަކުގައި ރެނދުލާފައި ވަނީ މި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެނެއް ނޫން: އެލްއެފް

އެހެން ރަށްރަށަށް ބަދަލުވާ ޓީޗަރުންނަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން 3،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް

އެމްޕީއެލް އިން ސްކޫލްތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށްފި

12 ސްކޫލަކަށް ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އިތުރު ނުރައްކަލެއްގެ ބިރަށް ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ދަރިވަރުން ކުރިމަތީ ގުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ލާދީނީ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިން ޓީޗަރު މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފި

އޭލެވެލް އިމްތިހާން އޮކްޓޫބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ: ބެލި ބެލުމުން ދައްކަނީ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

... 10 ...