އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓިއުޝަނަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް! ޓީޗަރުވެސް ބެލެނިވެރިޔާވެސް ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!

6

ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރެއް ނުވާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރަން 20 ސްކޮލާޝިޕް ދީފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދެ ޕްރީ ސްކޫލު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފި

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން ހިމަނައިދިނުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން އެދިއްޖެ

ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހުގެ އާ އިމާރާތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް އިތުރު ތިން ބުރީގެ އިމާރާތަކަށް އެދިއްޖެ

ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޓިއުޝަނަށް! ޓިއުޝަނާ ނުލައި ފާސްވާނެ ގޮތެއް ނެތް؟

14

ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އެދޭތީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓާސް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

ތިން އަހަރު ވީއިރުވެސް ޕްރިންސިޕަލަކު ހަމަނުޖެހުމުން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ފިއްލަދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ކިޔަވައިދެނީ

4 ...