އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ: ބެލި ބެލުމުން ދައްކަނީ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކެއް ކުރިމަތީ ގުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ލާދީނީ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިން މައްސަލައެއް

ރާއްޖޭގެ ފަސް ދަރިވަރަކަށް ދުނިޔެއިން އެއްވަނަ، ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދިހަ ދަރިވަރަކަށް

ދަރިވަރުންނާމެދު ކުރާ އުންމީދުތައް މަތިކުރަން ޖެހޭ، ނޫންނަމަ ތޫނުފިލި ކުދިންވެސް ނެރޭނީ ދަށް ނަތީޖާ: މިނިސްޓަރު

ވ. ތިނަދޫ، ރަކީދޫ އަދި ފެހެންދޫގައި ސެޓަލައިޓް ސްކޫލު މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ދެކުނު އޭޝިއާގައި އެންމެ އަވަހަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިލީ ރާއްޖޭގައި، 90 ޕަސެންޓު ކުދީން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 169 މަޝްރޫއެއް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރަކު މާގިނައިން ސަލާމް ބުނާތީ މަތިވެރިީ ސްކޫލު ބެލެނިވެރިންގެ އިހުތިޖާޖެއް، ގޮވާލީ އިތުރު ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް

މަންދު ކޮލެޖުގެ މައްސަލައިގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ، ކޯޓު ޗިޓު ގޭގެ ދޮރުގައި

1

އުނގެނުމުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ ދަރިވަރުން ޝާމިލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައިފި

އަމީިނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އީމާން ސަހީލް ޖަލީލް

ދަރިވަރުން ފާހާނާއަށް ފޮނުވަން ހަވާލުކުރާ މީހާ ކަށަވަރުކުރަން ޓީޗަރުންނަށް އަންގައިފި

4 ...