އިގްތިސޯދު

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޖީޓުވެންޓީ ސަމިޓުން މިފަހަރު ނެރެވުނީ ކޮން ނަތީޖާއެއް؟

އެމްޑީޕީގެ ވައުދު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވަން ކޮންވެންޝަން އައިލެންޑެއް

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ: ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެގްޒިމް ފައިނޭންސް ދިނުން

1

އިތުރު ހަ ގައުމަކަށް މެންބަރުކަން ދިނުމާއެކު ބްރިކްސްގެ ސައިޒު އެގާރައަށް!

ބްރިކްސް ފުޅާކުރުމާމެދު މުއައްސިސުންގެ މެދުގައި ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް!

މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސޮވަރިން ފަންޑަށް ޖަމާކުރި އަދަދު ބައި ބިލިއަނުން މައްޗަށް، 11.8 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަން ގަތަރުގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު އެސްޓީއޯއިން ސޮއިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރިކްސްގެ ފަނަރަވަނަ ސަމިޓަށް ކުރެވޭ ފޮނި އިންތިޒާރު

ކޮވިޑު ނައިނަމަ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ: އަމީރު

2

ދެވަނަ ދައުރު ނިންމާލާނީ 107 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގުތިސާދަކުން، ލޯނުތައް ވެސް ދައްކައި ނިންމޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން، ދެވަނަ ދައުރެއް ހައްގު: ސިޔާމް

2 ...