އިގްތިސޯދު

ކުލީގެ އަގުތަައް ހުއްޓުމެއްނެތި އަންނަނީ ބޮޑުވަމުން: އެމްއެމްއޭ

ބިލް ގޭޓްސް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މަހުޖަނުންގެ ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނަ އިންޑިޔާގެ އަދާނީއަށް

އައިއެމްއެފުން ލަފާދެނީ ދެ އަހަރު ފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން

ހަރަދުކުޑަކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޖީއެސްޓީން ދެ ޕަސެންޓް އަދި ޓީޖީއެސްޓީން ހަތަރު ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލޭނެ: އަމީރު

ހަރަދުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ނަމަ 2024ގައި 46 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 2.5 ޕަސެންޓަށް އުފުލިއްޖެ

އަންނަ މަސް ނިމޭއިރު ފަސް މަހުގެ އަސާސީ ބޭނުމަށް ފުދޭވަރަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ: އަމީރު

ފިހާރަތަކުން ދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ދެ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން މަޖުބޫރުކޮށް ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޑޮލަރު ނޫން ހައްލެއް!

ޕްރޮމޯޝަނާއި އާ އެލަވަންސް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައި، ހަރަދު ކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިސްލާހު ކުރުން: "މޮޔަނުވާށެވެ. އެއްޗަކީ އިގްތިސާދެވެ."

4 ...