މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

30 އަހަރު އެއްކޮށްލައިގެން ނުގެނެވޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީ މި ސަރުކާރުން އެބަގެނޭ: ފައްޔާޒް

ރައީސް ނަޝީދު ކިތަންމެ ބޭނުންފުޅުވިޔަސް ބަރުލަމާނީއަށް ފައްޔާޒްގެ އޮތީ "ނޯ"!

ފައްޔާޒަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއް، ބޯގަންވިލާއާއި ކެނެރީގޭގެ ގުޅުން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ: ނަޝީދު

ފްލޯޓިން ސިޓީއަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް: ފައްޔާޒު

މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނޫނީ އަންނައަހަރު ކުރީކޮޅު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަވަރުނަރު ހާޝިމް މިނިސްޓަރު އަމީރު އަދި ފައްޔާޒް

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމާއެކު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު އެކަތިގަނޑަކަށްވާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ދެން ހައްލު ކުރެވޭނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން: ފައްޔާޒު

1

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ: 7400 ވޯޓުން ފައްޔާޒް ކުރީގައި

ފައްޔާޒްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު 2023 ކާމިޔާބުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެކަމަކު ނަޝީދު ގެއްލިއްޖެ: އިބްރާ

2 ...